ગુજરાત

તમને માનવા મા નહી આવે ! ભારતના આ ગામડામા દરેક લોકો પોર્ટુગિઝ ભાષા બોલે છે

આપણો ભારત દેશ વિવિધતા ભરેલો દેશ છે અને અલગ રાજ્યો અલગ પ્રદેશો છે અને દરેક ની અલગ અલગ સંસ્કૃતિઓ છે અને ગુજરાતી મા કહેવત છે કે બાર ગાવે બોલી બદલાઈ ત્યારે ખરેખર આ કહેવાત સાંચી છે આપણે ત્યા બાર ગામડા પછી બોલી બદલાઈ જાય છે. ત્યારે આજે એક એવા ગામ વિશે તમને જણાવીશું કે જયાં […]