અપચો એટલે કે તમારી પાચન શક્તિ વધારવા ઉતમ ઔસધ અતિવિષની કળી

અતિવિષની કળી : અતિવિષની કળી કંઈક ગરમ , તીક્ષ્ણ , અગ્નિદીપક , ગ્રાહીમળને બાંધનાર , ત્રિદોષશામક , આમાતિસાર , કફપિત્તજ્વર , ઉધરસ , વિષ , ઊલટી , તૃષા , કૃમિ , મસા , સળેખમ , અતિસાર અને સર્વ વ્યાધિહર ગણાય છે , અતિવિષ સર્વદોષહર , દીપનીય – પાચનીય અને સંગ્રાહક ઔષધ તરીકે સર્વોત્તમ છે . જે રોગમાં જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરવાની , આહારને પચાવવાની તથા મળને બાધવાની ક્ષિા કરવાની હોય તથા પ્રકોપ પામેલા વાયુ , પિત્તાદિ દોષોને શાંત કરવાની જરૂર હોય તેમાં અતિવિષ સર્વોત્તમ છે .

આ ઉપરાંત અતિવિષ લેખનીય – ચોટલા મળને ખોતરીને ઉખાડવાનો ગુણ પણ ધરાવે છે . અતિવિષની કળી ધોળી , કાળી અને પીળી એમ ત્રણ પ્રકારની મળે છે . પણ ઔષધમાં ધોળીનો જ ઉપયોગ થાય છે . કળી ભાંગીને સફેદ હોય તે જ લાવીને વાપરવી . પાચન અને સંગ્રાહી ઔષધની જરૂર હોય છે .

અતિસારમાં આ ત્રણે ગુણ છે અને તે આમનાશક પણ છે . આથી અતિસારમાં સુંઠ અને અતિવિષા બંનેનું ૫-૫ ગ્રામ ચૂર્ણ ૧ કિલો પાણીમાં નાખી મંદ તાપે ઉકાળવું . અડધું પાણી બળી જાય ત્યારે ગાળીને ઠંડુ પાડી લીંબુનો કે દાડમનો રસ ઉમેરી પી જવું . એનાથી આમનું પાચન થાય છે , જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે અને પાતળા જાડા બંધ થાય છે . કોઈ પણ પ્રકારના પાતળા ઝાડામાં આ ઉપચાર કરી શકાય . અતિવિષ દીપન , પાચન અને સંગ્રાહી છે . તેથી તે ઝાડાનું ઉત્તમ ઔષધ છે .

તે આમનાશક હોવાથી આમાતિસાર માં સુંઠ અને અતિવિષા અડધી – અડધી ચમચી બે ગ્લાસ પાણીમાં અડધું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી ઉકાળી , ગાળીને ઠંડુ પાડી એક ચમચી લીંબુનો રસ મેળવી સવાર – સાંજ પીવાથી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થઈ આમનો નાશ થાય છે , તેમ જે મળ ‘ બંધાઈ જવાથી અતિસાર મટે છે . રક્તાતિસાર અને પિત્તાતિસાર સિવાયના ઝાડામાં આ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે, અતિવીશા એ નામ પ્રમાણે બિલકુલ ઝેરી નથી.

નોંધ : નમસ્કાર વાંચક મિત્રો www.Todaygujarat.press અને આપણુ ગુજરાત ફેસબુક પેજ પર મુકવામા આવતા દરેખ લેખ અન્ય વેબસાઈટ અથવા સોર્સ પર થી લેવામા આવે છે. કોઈ પણ નુસખા કે ઘરેલું ઉપચાર કરતા પહેલા ડોક્ટર ની સુલાહ જુરુર લેવી. જો કોઈ આડ અસર થશે તો તેના માટે જવાબદાર www.Todaygujarat.press અને આપણુ ગુજરાત ફેસબુક પેજ રહેશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવી.

 

અહીંથી શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *