શુ વારે વારે મો મા ચાંદાઓ પડે છે ?? તો જાણો કારણો અને કરો આ આકસીર ઉપાય…

( ૨ ) તજ લેવાથી મોળ મટે છે . લીક : ડાઘા ( ૧ ) રાયણ નાં પાન દૂધમાં વાટી કલેક કરી મો પર રાત્રે બાંધવાથી થોડા જ દિવસ મોંની તકલીફ :ના કાળા ડાથે મટી જાય છે 2020 . 03 10 15 : 53 ઘર ખીલ કે બીજી કોઈ કારણે ડોધી હોય તો વડની કુણી કુંપણોને મસુરની દાળ સાથે લસોટી |

( ૨ ) મો પર ખીલું કે બા લેપ કરવો . ‘ ( 3 ) કેરીની ગોટલીને પથ્થર પર ઘસીને ચોપડવાથી મોંના ડાઘ મટી જાય છે મોંમાં થી લાળ ( ૧ ) રસકપુરયુક્ત દવાના સેવનથી મુખપાક થયો હોય , દંતનાં પેઢાં ઢીલાં થયાં હોય અને તે મોઢામાંથી લાળ પડતી હોય તો બો૨ . ડીની છાલ અથવા પાનનો કવાથ કરી કોગળા  મોંમાંથી પડતી લાળ બંધ થાય છે . મોંનાં ચાંદાં : ( ૧ ) પાનમાં ખાવાનો કાથો લગાવવાથી ચાંદામાં રાહત થાય છે . ( ૨ ) ટંકણખાર અને મધ મેળવીને ચાંદાં પર લગાડવું , ( ૩ )જેઠી મધનું ચૂર્ણ ચાવવું (૪)જીર્ણ જ્વર કે કબજિયાત હોય તો તેના ઈલાજ કરવા , ( ૫ ) દાડમની લીલી કે સુકી છાલ મોંમાં રાખવાથી માંનાં ચાંદાં મટે છે . ઉધરસમાં પણ લાભ કરે છે , ( ૩ ) મોંમાં કેટલીક વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી કે મધ અને પાણી એકત્ર કરી કોગળા કરવાથી મોંમાં . પડેલાં ચાંદાં મટે છે , |

( ૭ ) માં આવી ગયું હોય , કઈ ખાંતાં મોંમાં બળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો મોંમા રાખું તાપિ મૂકવો . ( ૮ ) મુખપાકની સ્થિતિ માં વડવાઈનું દાંતણ ચાવીને કરવું . જેટલી વધારે મહેનત કરી હોય એટલું નસીબ વધારે ચળકે છે . – યુસીકુ .( ૨ ) તજ લેવાથી મોળ મટે છે . લીક : ડાઘા ( ૧ ) રાયણનાં પાન દૂધમાં વાટી કલેક કરી મો પર રાત્રે બાંધવાથી થોડા જ દિવસ મોંની તકલીફ : ના કાળા ડાથે મટી જાય છે . 2020 . 03 10 15 : 53 ઘર ખીલ કે બીજી કોઈ કારણે ડોધી હોય તો વડની કુણી કુંપણોને મસુરની દાળ સાથે લસોટી | ( ૨ ) મો પર ખીલું કે બા લેપ કરવો . ‘

( 3 ) કેરીની ગોટલીને પથ્થર પર ઘસીને ચોપડવાથી મોંના ડાઘ મટી જાય છે . મોંમાંથી લાળ : ( ૧ ) રસકપુરયુક્ત દવાના સેવનથી મુખ પાક થયો હોય , દંતનાં પેઢાં ઢીલાં થયાં હોય અને તે મોઢા માંથી લાળ પડતી હોય તો બો૨ . ડીની છાલ અથવા પાનનો કવાથ કરી કોગળા કરવાથી મટે છે . ( ૨ ) જાસુદના ફૂલ – tો રસ પીવાથી મોંમાંથી પડતી લાળ બંધ થાય છે .મોંનાં ચાંદાં : ( ૧ ) પાનમાં ખાવાનો કાથો લગાવવાથી ચાંદામાં રાહત થાય છે . ( ૨ ) ટંકણખાર અને મધ મેળવીને ચાંદાં પર લગાડવું , ( ૩ ) જેઠી મધનું ચૂર્ણ ચાવવું , ( ૪ ) જીર્ણ જ્વર કે કબજિયાત હોય તો તેના ઈલાજ કરવા , ( ૫ ) દાડમની લીલી કે સુકી છાલ મોંમાં રાખવાથી માંનાં ચાંદાં મટે છે . ઉધરસમાં પણ લાભ કરે છે , ( ૩ ) મોંમાં કેટલીક વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી કે મધ અને પાણી એકત્ર કરી કોગળા કરવાથી મોંમાં . પડેલાં ચાંદાં મટે છે , | ( ૭ ) માં આવી ગયું હોય , કઈ ખાંતાં મોંમાં બળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો મોંમા રાખું તાપિ મૂકવો .

( ૮ ) મુખ પાકની સ્થિતિમાં વડવાઈનું દાંતણ ચાવીને કરવું .જેટલી વધારે મહેનત કરીહોય એટલું નસીબ વધારે ચળકે છે યુ સીકુ .આરોગ્ય ગી તા | ૨૬ ૭ રોગો વિશે અને તેના ઉપાયો ( ૯ )જેઠીમધ , શતાવરી 3ના મળાં અને ખડી સાકર સરખા વજ ને લઈ ખૂબ નું ડી બારીક વાઇ રએ કથી દોઢ ચમરની જે ટલું ચુર્ણ સવારે અને રાત્રે એ ક ગ્લાસ દૂધ સાથે નિયમિ ત લેવું . મોંમાં ચાંદ બિળતરા થતી હોય તો ખાટા , ખારા , તીખા , મેવા , ગરમ , તીણ ગુરાવાળા આહાર – વિહારનો ત્યાગ કરી વી . બે મહિના માં( ઉપચાર કરવો . એનાથી અમ્લપિત્ત , અલ્સર , આંતરડાન અને યોનિનાં ચાંદાં પણ | નાં બારીક ચૂર્ણ બનાવવું . નિયમિત લેવું . માંનાં , ચાંદો સાથે પેટમાં ( ૧૦ ) , 4કલગી . જેઠી મધ અને કાથાનું સન્માન ભાગે બનાવેલું ચૂર્ણ લગાવવાથી માંમાં પડેલો ચાંદ પર છે તથા બેસી ગયેલો અવાજ સુધરે છે . ( ૧ ૧ ) ફટકડીના પાણીના કોગળા કરવાથી મોનાં ચાંદાં રુઝાય છે . ( ૧ ૨ ) બાવળની છાલ મોંમાં રાખી ચાલ્યા કરવાથી મોંનાં ચાંદાં મટે છે . ( ૧૩ ) ચમેલીનાં પાન , મરાઠ , દારુ , 0ાદર , સોપારી , ખીજ ડીની છાલ , મામળો , અને જેઠીમધને સરખા ભાગે અધકચરાં ખાંડી બે ચમચી ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં ઉકાળી એકકપ બાકી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળીને ઠંડુ પાડીમોંમાં થોડી વાર ભરી રાખવું . દિવસમાં બેથી ત્રણ વાર આમ કરવાથી મોંનાં ચાંદાં ,દુ : ખાવો , મુખપાક , તેમ જ પેઢાનો ઉગ્ર સોજો પણ દૂર થાય છે , એકલા ચમેલી (ાં પાન પણ થોડી વાર ચાવવાથી મૌન ચાંદાં મટે છે .

મોની દુર્ગધ : ( ૧ ) તુલસીનાં પાન વાટી , ઉકાળો કરી , સવાર – સાંજ કોગળા કરવાથી મોંની દુર્ગંધ દૂર થાય છે . ( ૨ ) જમ્યા બાદ ૪થા દર બે કલાકે તુલસીનાં ચાર – પાંચ પાન સારી રીતે ચાવીને ખાતા રહેવાથી મની , દુર્ગધ મટે છે . . મોંમાં છાલાં : ( ૧ ) સાકર માં સહેજ કપુર નાખી બારીક વાટી લેવું અગર ગ્રાઈન્ડર થી પાઉડર બનાવી લેવો . દરરોજ દિવસમાં આઠ – દસ વખત આ પાઉડર માંના જ્યાં છાલાં પડ્યાં હોય ત્યાં બધે ચોપડી દેવો . મોમાં લાળ આવે અને આ મિશ્રણા ગળા નીચે ઉતરે તો પણ કોઈ વાંધો નથી .આ પ્રયોગ મનાં છાલાં મટાડનારો એક એકરાર ઉપચાર છે . ( ૨ ) મરી અને સૂકી દ્રાક્ષ સમ ભાગે લઈ દિવસમાં ત્રણ ચાર વાર ચાવીને ખાવાથી મોંનાં છાલાં મટે છે . ( ૩ ) એ કે ” નાની વાડ કી તાજા દહીંમાં અડધો લીટર પાણી નાખી હાથ વડે ચમચાથી . હલાવી મીક્ષ કે દિવસમાં ચારેક વખત કોગળા કરવાથી મોમાંનાં છાલાં મટે છે . છાલાં મટે છે . ( ૪ ) દરરોજ બે – તેર કલાકે સૂકા કોપરાનો મોટો ટુકડો ખુબ ચાવીને ખાવાથી થોડા દિવ સોમાં 2020 . 03 . 10 15 : 54 મહેનત કરવાથી સફળ તા મળે છે , વિચારો કરવાથી નહિ . – બેંઝામીનારોગો વિષે અન%8

Todaygujarat.press સાઇટ પર મુકવામા આવેલ તમામ માહિતી અન્ય સોર્સ પરથી લેવામા આવી છે. કોઈ પણ નુસખા નો પ્રયોગ કરતા પહેલા ડોક્ટર ની સલાહ અને સુચન જરુર લેવી. કોઈ પણ આડ અસર ની જવાબદારી Todaygujarat.press ની રહેશે નહી. આભાર

અહીંથી શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *