ઈતિહાસ

અંધવિશ્વાસ નહિ પણ આ વૈજ્ઞાનિક લાભ માટે ઘર ની બહાર લગાડવા માં આવે છે લીંબુ મરચા

જેમ કે તમે બધા જાણો છો, પહેલાના સમયમાં ખરબચડા રસ્તાઓ બનતા હતા. લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે બળદ ગાડા અથવા ઘોડા ગાડીઓ જેવા વાહનોનો ઉપયોગ કરતા હતા. આવી સ્થિતિમાં આ લોકો તેમની કારમાં લીંબુ મરચા લટકાવતા હતા. આનાં બે કારણો હતા. પ્રથમ એ છે કે જો રસ્તામાં પીવા માટે પાણી ન હોય તો, […]