ધાર્મિક લેખ

દીવો સળગાવતી વખતે આ ચમત્કારી મંત્ર બોલો ,બધી ઇછ્છા પૂરી થશે.

કેટલાક લોકો ની ઇછા પૂરી થતી નથી.જેથી સારો વર,બાળકોની કામના ,સ્વાસ્થય,અને નોકરી આ દિવસે તે લોકો ભગવાન ની ઈચ્છા થી તમે એને પ્રસન્ન નહીં કરી શકો.આગળ ના ચમત્કારી દીવો સળગાનીને ચમત્કારી મંત્ર બોલો તો ભગવાન જલ્દી થી પ્રસન્ન થાય છે.અને તેની મનોકામના પૂરી થાય છે॰તો કહેવામા આવે છે કે આ દીવો અને ચમત્કારી જપ ની […]