વાયરલ વિડીઓ

ડોકટર ની છોકરી ગૈગસ્ટર ને દિલ આપી બેઠી.પછી જિમ ટ્રેનીગ થી સીધી જેલ પહોચી સીધી જેલ.

.ગૈગસ્ટર પાપલા ગુજર ને મહારાષ્ટ્ર ને કોલ્હાપૂર થી પકડી જાણે પછી આ વાત થી તેમણે લવ સ્ટ્રોરી વધારે ચર્ચા બની ગઈ હતી.આ એક એજુકેશઇન ડોક્ટર ની ફેમિલી ની છોકરી હતી.આ તેમણે ગુજર ને આ જુથૂ બોલીને આ પોતાના પ્રેમ ને જાળ માં ફસાઈ લીધી.આ અમારા નથી કોઈ પણ આ કહેવામા આવે છે. ગૈરાત ને આ […]