ધાર્મિક લેખ

પૂજા કરતી વખતે ના કરો આવી ભૂલ. ભગવાન ગસ્સે થઈ જાય છે. ભોગવા પડશે ખરાબ પરિણામ.

હિન્દુ ધર્મમાં પૂજા કરતી વખતે પૂજા ની બધો સામાન નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.પણ ક્યારેક ક્યારેક પૂજા કરતી વખતે એવી વસ્તુ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે તેનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ .આમાં થી એક ભગવાન ને અર્પિત કરવામાં આવે છે.પણ જ્યારે ચોખા અર્પિત કરવામાં આવે છે તો આપડે એક વાત નું ધ્યાન રાખતા નથી.કારણ […]