વાયરલ વિડીઓ

માં ઘરે ઘરે રોટલી બનાવટી હતી અને પિતા ઇટો ઉચક્તા.છોકરો IPS ઓફફિસર બની ગયો.

22  વર્ષ  ની ઉમર માં યુપીએસસી ની પરીક્ષા માં સફળતા મેળવી અને સાફિન હસન ને બધા ને ચોકા માં આપ્યું હતું.વર્ષ 2017 માં UPSC    ની પરીક્ષા માં 570 ની રેન્ક માં હાસિલ કરે IPS બને સાફિન હસન ને તમારા રાતે પેટ કપવી પડે છે માં ઘરે ઘરે રોટલી બનાવે છે અને પિતા ઇટો ઉચક્તા […]