ધાર્મિક લેખ

મહા શિવરાત્રિ પર એવી રીતે ભગવાન શિવ ને પ્રસન કરો,રુદ્રાક્ષ ધારણ કરો.

આ વખતે શિવરાત્રિ 11 માર્ચ એ ઉજ્વવામાં આવી હતી.મહાશિવરાત્રિ માં કેટલાક દિવસે શેબ વેચે છે.આ દિવસે ભગવાન શિવ ને ભક્તો શિવ ની આરાધના કરે છે.અને કહે છે કે પ્રસન થવાનો પ્રયાસ કરો.ભગવાન શિવ ને ખુશ કરવ્વ માટે વસ્તુ શસ્ત્રો માં બે પુરાણો નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.શિવરાત્રિ ના દિવસે સ્નાન નિવૃત થઈ ને ભગવાન શિવ […]